جزئیات خبر

حیات بخشی خانه های تاریخی قزوین

انجمن دوستداران یادمان‌ها

کارگروه جلب مشارکت در حفاظت از میراث فرهنگی

 

طرح کلی موضوع:

موضوع مشارکت در حفاظت از میراث فرهنگی، فارغ از تعریف انواع آن، شکلی از تهدیدها و امیدها را در جامعه علمی کشور سبب شده است. این مسئله که دولت، بدون حمایت بخش های مختلف جامعه قادر به حفاظت همه جانبه از میراث فرهنگی نخواهد بود، واقعیتی ملموس می نماید. تعامل بین سرمایه گذاری و بهره برداری در حوزه میراث فرهنگی و کیفیت ظهور آن، رابطه مستقیمی با مشارکت داراست. وجود رویکرد مثبت در ذهن جامعه، نسبت به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، زمانی به منصه ظهور خواهد رسید که همگان عاملی برای حفظ و نگهداری باشند که این مهم جز با مشارکت مستمر تحقق نخواهد یافت. از این رو، ایجاد و بروز مشارکت صحیح در بخش های مختلف جامعه، اولین گام برای رسیدن به حفاظت پایدار است.

چرایی تشکیل:

کارگروه مشارکت در راستای برگزاری نشست های انجمن های حوزه میراث فرهنگی کشور، برای هدایت هدفمند آن ها در سال 92 ایجاد شده است. در نظر گرفتن انجمن ها به عنوان رابطی مشارکت دهنده میان بخش دولتی و خصوصی با سایر بخش های اجتماع، بن مایه‌ی شکل گیری این کارگروه می باشد.

انجمن ها به عنوان نهادهای مردمی که با دغدغه حفاظت از میراث فرهنگی، در مناسبت های خاص، مجری برنامه‌های دولت و بخش خصوصی(در راستای اهدافشان) هستند، بهترین گزینه برای جلب مشارکت به خصوص مشارکت مردمی می باشند. کارگروه مشارکت انجمن دوستدارن یادمان ها، به عنوان پایگاه دراین زمینه در میان انجمن‌های حوزه میراث فرهنگی کشور انتخاب گردید.

اهداف:

 - تقویت سطح تخصصی انجمن های حوزه میراث فرهنگی در موضوع خاص مشارکت با تبادل اطلاعات تخصصی؛

- نقد و بررسی نمونه های صورت گرفته در ایران و جهان؛

- انتقال تجربیات انجمن ها به یکدیگردر خصوص مشارکت و انواع آن؛

-ترغیب و تشویق بخش خصوصی به حفاظت و نگهداری از بناها و مجموعه‌های تاریخی؛

- تعریف پروژه های مشارکتی و اجرای آنها در سطوح استانی و ملی؛

 

اقدامات کارگروه جلب مشارکت در حفاظت از میراث فرهنگی انجمن دوستداران یادمان‌ها  در راستای حیات بخشی خانه‌های تاریخی قزوین

v    شرکت در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته با موضوع خانه‌های ایرانی

v    برگزاری نمایشگاه با موضوع مشارکت در حیات‌بخشی خانه‌های تاریخی قزوین در خانه تاریخی یزدی

v    برگزاری بازدیدهای تخصصی خانه‌های تاریخی قزوین

v     مشاوره به دانشجویان و پژوهشگران در راستای مطالعه بر روی نمونه‌های کمتر شناخته شده و مستندنگاری خانه‌های تاریخی

v     حمایت کارشناسی مالکین در جهت حفظ و نگهداری بناهایشان

v    مشاوره به بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه گذاری و ارائه بسته‌های پیشنهادی سرمایه گذاری

 

وضعیت خانه‌های تاریخی قزوین

بافت تاریخی شهر قزوین مجموعه ای بی نظیر از گونه های معماری با ارزش و فضاهای شهری-تاریخی است که تعداد زیادی از آثار ثبت ملی کشور را در خود جای داده است. بالغ بر 60 خانه تاریخی در این شهر شناسایی شده است که از میان آنها حدود 20 عدد به ثبت رسیده است.

روند مرمت و باززنده سازی خانه ها با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های شهر کند بوده و باعث تفکیک و تخریب برخی از این خانه های تاریخی شده است. هزینه های بالای تملک و سپس نگهداری و مرمت باعث شده است که سازمان میراث فرهنگی به عنوان اصلی ترین متولی این امر، به تنهایی نتواند به حد مطلوب به وظایفش عمل کند. به دلیل توسعهای که در شهرهای کشور در جریان است و غالبا با تعریف علمی از توسعه که همیشه با بهبود بخشی همراه هست، در یک راستا نیست باعث از بین رفتن هویت شهری شده و شهر قزوین هم از این امر مستثنی نبوده است. بدین جهت مدیریت شهری علاوه بر دستاوردهای خرد جمعی، باید منابع مالی مختلف را جهت احیاء هویت فرهنگی-تاریخی شهرها همسو کند.

انجمن دوستداران یادمان‌ها در گام اول اقدام به شناسایی خانه‌های تاریخی نمود. تاکنون 62 خانه تاریخی واجدارزش شناسایی گردیده‌است. این بناها  شرایط اولیه حفاظت که مستند نگاری است را دارا می باشند و برخی توسط مالکین اصلی مورد استفاده یا نگهداری می‌شوند و تعدادی از بناهای ثبتی نیز در تملک سازمان میراث فرهنگی هستند.

این بناها در وضعیت زیر هستند:

·        15 خانه تخریب شده است و صرفا مستندنگاری شده اند(عکس و نقشه).

·        11 خانه مرمت و تغییرکاربری یافته‌اند و درحال بهره برداری هستند.

·        4 خانه توسط مالک مورد استفاده و نگهداری قرار دارد.

·        32 خانه قابلیت سرمایه گذاری و بهره برداری را داراست.

 

اقدامات کارگروه حیات بخشی خانه‌های تاریخی قزوین :

·        شناسایی و مستندنگاری خانه‌های تاریخی

·        تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری

·        تعیین قیمت کارشناسی تملک، مرمت و احیا

·        تهیه طرح پیشنهادی اولیه کاربری بنا