مسابقه طراحی - دولتخانه صفوی - 1389

مسابقه طراحی - دولتخانه صفوی - 1389

برگزاری مسابقه طراحی در بین دانشجویان رشته‌های معماری، مرمت و... در محوطه دولتخانه -1389