نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه طراحی در حیاط شترخان سرای وزیر-1389

نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه طراحی در حیاط شترخان سرای وزیر-1389

نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه طراحی در حیاط شترخان سرای وزیر-1389