نمایشگاه عکس‌های منتخب در آب‌انبار سردار بزرگ-1389

نمایشگاه عکس‌های منتخب در آب‌انبار سردار بزرگ-1389

نمایشگاه عکس‌های منتخب در هفته موزه و میراث فرهنگی در آب‌انبار سردار بزرگ-1389