برنامه حفاظت میراث فرهنگی با همکاری دانش آموزان-1389

برنامه حفاظت میراث فرهنگی با همکاری دانش آموزان-1389

اجرای برنامه حفاظت میراث فرهنگی در تعدادی از سراهای بازارسنتی شهر (شترخان سرای وزیر، سرای وزیر و سرای ضرابخانه) با همکاری دانش آموزان-1389