روز قزوین

روز قزوین

همکاری در برگزاری نمایشگاه جانبی اجلاس جهانی شهر اسلامی با موضوع معماری وشهرسازی شهر قزوین با سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین