برنامه های نوروزی انجمن

برنامه های نوروزی انجمن

نوروز1388-

همکاری در طرح گردشگری نوروزی در دولتخانه صفوی با سازمان میراث فرهنگی قزویناز سال 1388 الی 1393

نوروز-1395

برگزاری نمایشگاه با موضوع مشارکت در حیات‌بخشی خانه‌های تاریخی قزوین در خانه تاریخی یزدی در نوروز

 

برگزاری بازدیدهای تخصصی از جمله بازدید ویژه خانه‌های تاریخی قزوین