خانه موینی

خانه موینی

 خانه تاریخی موینی

قدمت خانه موینی به بیش از 280 سال قبل می رسد و طی دو قرن گذشته به مرور قسمتهای مختلف آن ساخته شده است.این خانه در گذشته دارای مساحتی در حدود 1520 مترمربع و در حال حاضر در حدود 400 متر مربع می باشد.

میانسرای مرکزی ،میانسرای بزرگی است با یک حوض مستطیل در وسط و چهار باغچه در اطراف آن بوده است.هندسه کلی میانسرا به شکل چهار پهلو کشیده بوده است.میانسرای اندرونی خانه دارای حوض سنگی یکپارچه از مرمر بوده و در گذشته این فضا به عنوان شربت خانه در ایام عزاداری کاربرد دارد.

اتاق آیینه کاری بخشی از گوشه ضلع شمال غربی در طبقه همکف را دربرمیگیرد.اتاقی سه دری است با یک کرسی پنج لته که باحیاط خلوت در ارتباط است.

عمده تزیینات این اتاق گچبری، آیینه کاری،خوانچه پوش سقف و ارسی می باشد.اتاق شاه نشین نیز در طبقه همکف قرار دارد که دارای ارتفاع زیادی است که احتمالا برای تزیینات خاصی بوده است.اتاق نقاشی در ضلع شمالی و طبقه اول واقع شده است،متاسفانه به علت مداخله زیاد شفافیت طرح ها از بین رفته است.