معرفی کارگروه مشارکت

معرفی کارگروه مشارکت

 

طرح کلی موضوع


موضوع مشارکت در حفاظت از میراث فرهنگی، فارغ از تعریف انواع آن، شکلی از تهدیدها و امیدها را در جامعه علمی کشور سبب شده است. این مسئله که دولت، بدون حمایت بخش های مختلف جامعه قادر به حفاظت همه جانبه از میراث فرهنگی نخواهد بود، واقعیتی ملموس می نماید. تعامل بین سرمایه گذاری و بهره برداری در حوزه میراث فرهنگی و کیفیت ظهور آن، رابطه مستقیمی با مشارکت داراست. وجود رویکرد مثبت در ذهن جامعه، نسبت به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی، زمانی به منصه ظهور خواهد رسید که همگان عاملی برای حفظ و نگهداری باشند که این مهم جز با مشارکت مستمر تحقق نخواهد یافت. از این رو، ایجاد و بروز مشارکت صحیح در بخش های مختلف جامعه، اولین گام برای رسیدن به حفاظت پایدار است.

چرایی تشکیل


کارگروه مشارکت در راستای برگزاری نشست های انجمن های حوزه میراث فرهنگی کشور، برای هدایت هدفمند آن ها در سال 92 ایجاد شده است. در نظر گرفتن انجمن ها به عنوان رابطی مشارکت دهنده میان بخش دولتی و خصوصی با سایر بخش های اجتماع، بن مایه‌ی شکل گیری این کارگروه می باشد.

انجمن ها به عنوان نهادهای مردمی که با دغدغه حفاظت از میراث فرهنگی، در مناسبت های خاص، مجری برنامه‌های دولت و بخش خصوصی(در راستای اهدافشان) هستند، بهترین گزینه برای جلب مشارکت به خصوص مشارکت مردمی می باشند. کارگروه مشارکت انجمن دوستدارن یادمان ها، کرسی موضوع مشارکت در میان انجمن‌های حوزه میراث فرهنگی کشور است.

اهداف


- تقویت سطح تخصصی انجمن های حوزه میراث فرهنگی در موضوع خاص مشارکت با تبادل اطلاعات تخصصی؛

- نقد و بررسی نمونه های صورت گرفته در ایران و جهان؛

- انتقال تجربیات انجمن ها به یکدیگر در خصوص مشارکت و انواع آن؛

-ترغیب و تشویق بخش خصوصی به حفاظت و نگهداری از بناها و مجموعه‌های تاریخی؛

- تعریف پروژه های مشارکتی و اجرای آنها در سطوح استانی و ملی؛

- و...