کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

این رشته به بازنگری و تعمق در پیشینه تاریخی معماری و شهر و شهر نشینی ایران و بسط و گسترش دانش موجود در این زمینه می پردازد. از آنجا که بررسی " فضای زیست ایرانی " محدود به سکونتگاهها و بناها نیست، لذا سایر شئونات زندگی انسان نظیر اعتقادات، فرهنگ و هنر و تاریخ و علوم مختلف نیز در این رشته مورد بررسی قرار می گیرد.


سرفصل دروس رشته مطالعات معماری ایران و تعداد واحدها

تعداد کل واحدها : 32 واحد

دروس اصلی و تخصصی : 18 واحد

دروس اختیاری : 8 واحد

پایان  نامه : 6 واحد


دروس اصلی و تخصصی

روش شناسی تاریخ نگاری معماری، پژوهش در تاریخ معماری ایران 1، پژوهش در تاریخ معماری ایران 3، تاریخ تطبیقی معماری جهان اسلام، نقد آثار تاریخی معماری، پژوهش در تاریخ معماری ایران 2


دروس اختیاری

* دانشجو موظف به گذراندن 8 واحد از دروس فوق می باشد

تاریخ شهر در ایران، آشنایی با سازه و مصالح سنتی، مروری بر نظریه های معماری، تاریخ معماری شرق، مروری بر نظریه های مرمت، آشنایی با مبانی باستان شناسی، آشنایی بامتون تاریخی و کتیبه ها، باغ ایرانی و تاریخ آن


دانشگاه هایی که در رشته مطالعات معماری ایران پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 93

-          دانشگاه شهید بهشتی

-          دانشگاه تهران

-          دانشگاه هنر اصفهان