حکایت ساخت یک جاده در بافت تاریخی قزوین

حکایت ساخت یک جاده در بافت تاریخی قزوین

حکایت احداث خیابان انصاری شرقی در بافت تاریخی قزوین؛ منتشر شده در روزنامه ایران به تاریخ چهارشنبه بیستم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود سه خورشیدی