سلسله نشست های ایران شهر-قزوین

نشست اول ایران شهر-قزوین

بازخوانی مفهوم ایرانشهر-مهندس سید محمد بهشتی

قزوین-دانشگاه آزاد اسلامی

بیست و چهارم مهرماه-ساعت 10:30

ورود برای عموم آزاد است