به بهانه پانزدهم اسفندماه روزدرختکاری 
قزوین شهری محصور در درختان و باغ‌های بزرگ همچون نگینی در میان باغ
مشارکت عمومی برای حفاظت از باغستان و شهر تاریخی قزوین