داره کل راه وشهرسازی قزوین
با همکاری انجمن دوستداران یادمان ها برگزار می کند
 دومین نشست ایران شهر قزوین
 ١٢ اردی‌بهشت-ساختمان آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-ساعت 10  
 
ورود برای عموم آزاد است