نکوداشت استاد سید مهدی مجابی

به پاس چهل سال فعالیت در زمینه میراث فرهنگی

یکشنبه،24 اردیبهشت

تهران،موزه دوران اسلامی(موزه ملی ایران)،14-9

ورود برای عموم آزاد است