«انجمن دوستداران یادمان های ماندگار» 

برگزار می کند

گردهمایی دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی قزوین

«بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی»

و

«بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس ایکوموس»