قزوین در تقویم تاریخ

حسن بیک روملو در احسن التواریخ درباره وفات شاه شطهماسب می نویسد:

«... در شب سه شنبه پانزدهم صفر(سال 984 ه.ق.) شاهباز روح پرفتوحش از آن تنگنای قفس عالم قدس پرواز نمود....ایام زندگانی آن حضرت شصت و چهار سال و یک و ماه و نوزده روز بود و مدت سلطنتش پنجاه و سه سال و شش ماه و بیست و شش روز . دیگر به نیابت شاه اسماعیل هشت سال سلطنت خراسان کرده بود...»

test